Wniosek przygotowany przez nauczyciela: Zofię Przychodzień i złożony w ramach konkursu

projektów mobilności  - wymiana doświadczeń (VETPRO) Programu Leonardo da Vinci, został pozytywnie oceniony  i zatwierdzony do realizacji. Przyznana kwota dofinansowania wynosi   23758.00 EURO. Beneficjentami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych ZS Nr 1 w Kozienicach oraz osoby kadry zarządzającej szkołą. Projekt przewiduje 14 mobilności realizowanych w ramach dwóch tygodniowych wyjazdów: UK- Zjednoczone Królestwo i Portugalia.

Głównym celem wymiany będzie wzrost wiedzy i doświadczenia beneficjentów z zakresu nowych pomysłów i przedsiębiorczości w kształceniu zawodowym.  Ma to ścisły związek ze zmianami, które  wprowadzone są do szkolnictwa zawodowego reforma oświaty. Będzie to również możliwość dokonania samooceny własnych kompetencji zawodowych i językowych. Nauczyciele pracujący w zawodzie potrzebują ciągłego doskonalenia metod i technik i ich dostosowania do zmieniającego się otoczenia, wymogów zewnętrznych (Reforma Oświaty, rynek pracy, nowe wymagania zawodowe, itp.) oraz wewnętrznych (zmiany mentalności uczniów, oczekiwania kadry kierowniczej, organów nadzorujących).

W trakcie pobytu przewidziane jest zapoznanie z bazą dydaktyczną kształcenia teoretycznego i praktycznego w zawodzie, spotkanie z kadrą kształcenia zawodowego, przedstawicielami samorządu zajmującymi się nadzorem organizacyjnym i pedagogicznym, pracownikami przedsiębiorstw realizującymi staże uczniowskie. Nasi nauczyciele będą mieli możliwość poznania metod wykorzystujących techniki komputerowe, zastosowania e-learningu, modułowego systemu kształcenia oraz europejskiego system punktowania indywidualnych osiągnięć uczniów w kształceniu zawodowym – ECVET. Celem systemu ECVET jest ułatwienie akumulacji i transferu osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.

Rezultatem wymiany będzie wypracowanie wspólnych metod i technik nauczania zawodu, określenie możliwości zastosowania systemu ECVET oraz kształcenia modułowego i ich wykorzystania w warunkach polskich a także poszerzenie kompetencji językowych zarówno z zakresu życia codziennego, jak również słownictwa specjalistycznego, poznanie kultury i obyczajów panujących w UK-Zjednoczone Królestwo i Portugalii.. Nawiązanie współpracy między nauczycielami  zawodu, umożliwi systematyczne dzielenie się doświadczeniem. Dzięki różnorodności krajów, w których odbędą się wymiany beneficjenci będą mieli możliwość poznania różnych metod i standardów nauczania, a później porównania w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego oraz sytuacji gospodarczej tych krajów.  Wyjazdy  przewidziane są w marcu i czerwcu.Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


 
”Nowe pomysły i przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym”- realizacja projektu w Portugalii.